Қазақстан банкілері ҚОЯҢДЫ ҚОПАРАДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция»


(про­ект «DAT» №16 (287) от 23 апре­ля 2015 г.Апта апты­ғыҚР Қар­жы мини­стр­лі­гінің Мем­ле­кет­тік кіріс коми­теті (МКК) екін­ші дең­гей­лі 20 банк­пен салық мәсе­лесі бой­ын­ша ақпа­рат­ты авто­мат­ты түр­де ұсы­ну тура­лы келісім­ге отыр­ды.


«Қазір­гі таң­да ақпа­рат­ты авто­мат­ты ұсы­нуға 11 ЕДБ қосы­лған және тағы қосым­ша 9 ЕДБ отыр­ды, олар ақпа­рат­тық жүй­е­ге өзгерістер енгі­зу бой­ын­ша жұмыстар жүр­гі­зу­де», – делін­ген коми­тет­тің Қаз­ТАГ агент­ті­гінің сау­а­лы­на бер­ген жау­а­бын­да.


Осы­лай­ша авто­мат­ты түр­де ақпа­рат­пен алма­су елдің қол­да­ны­стағы заң­на­ма­сы арқы­лы рұқ­сат етіл­ген, деп мәлім­деді ведом­ст­во­да.


«Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның заң­на­ма­сы­на, атап айт­сақ, ҚР «Салық және бюд­жет­ке мін­дет­ті басқа да төлем­дер тура­лы» Кодекстің 581-бабы 12-тар­мағы­на сәй­кес, банк­тік опе­ра­ци­я­лар­дың жеке­ле­ген түр­лерін көр­се­тетін банк­тер неме­се басқа меке­ме­лер салық орга­ны­нан сұра­ныс кел­ген­нен кей­ін он жұмыс күні ішін­де банк шот­та­ры­ның бар/жоғы және олар­дың нөмір­лері, осы шот­тар­дағы ақша­лар­дың қал­ды­ғы мен қозға­лы­сы тура­лы ақпа­рат ұсы­нуға мін­дет­ті», – деп түсін­дір­ді МКК.


Қаз­ТАГ